නිෂ්පාදන

2019 ජුනි මාසයේදී හන්ඩ්‍රඩ්-රෙජිමේන්තු කැම්පේන් හෙබෙයි කිංග්මෙටල් ෆ්ලැන්ජ් ඇන්ඩ් පයිප් ෆිටිං මැනුෆැක්චරින් කම්පැනි ලිමිටඩ්

සුභ පැතුම්! 2018 ජුනි මාසයේදී සමාගම් 70 කට අධික සංඛ්‍යාවක් අතර රෙජිමේන්තු සියයක් තුළ හෙබෙයි කිංග්මෙටල් ෆ්ලැන්ජ් ඇන්ඩ් පයිප් ෆිටිං මැනුෆැක්චරින් කම්පැනි ලිමිටඩ් විසින් විශාල සාර්ථකත්වයක් අත්කර ගන්නා ලදී. #manhole ආවරණ විකිණීම සඳහා, # මිලියන ගණනක් වීරයන් විකිණීම සඳහා, හොඳම කණ්ඩායම, හොඳම සේවය සහ යනාදිය.

01
1574239366151781
1574239359487196

තැපැල් කාලය: අගෝස්තු -31-2020